Blogs

Epson EP-880A lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson EP-880A bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson EP-880A service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson PX-A720 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson PX-A720 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson PX-A720 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson SC-P407 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson SC-P407 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson SC-P407 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson NX515 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson NX515 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson NX515 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson R270 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson R270 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson R270 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để reset...

Epson T42WD lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson T42WD bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson T42WD service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson XP-345 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson XP-345 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson XP-345 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson DX4850 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson DX4850 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson DX4850 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson WP-4091 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson WP-4091 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson WP-4091 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson CX7300 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson CX7300 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson CX7300 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson WF 320 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson WF 320 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson WF 320 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson PX-1004 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson PX-1004 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson PX-1004 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

ETC